Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
project7groot
   < < < <

Debatserie: De Stad ontmoet de Wijk, 'Te gast in Transvaal'

Een project van de Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur in samenwerking met het Instituut voor Verborgen Kennis, Stichting Buurtdebatten en mobiel projectbureau OpTrek


Mobiel projectbureau OpTrek heeft de Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur uitgenodigd om in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal een project te komen ontwikkelen. De naam WochenKlausur betekent letterlijk weken in afzondering, hun werkmethode om binnen een vastgestelde tijdsperiode tot een resultaat te komen.
WochenKlausur is internationaal bekend om hun bijzonder sociaal geëngageerde kunstprojecten; een reden voor OpTrek om hen naar Transvaal te halen. Voorbeelden hiervan zijn een project over medische verzorging van daklozen op uitnodiging van de Wiener Secession, 1993 in Wenen, Oostenrijk. Mensen zonder ziektekostenverzekering konden in een speciale bus die door de stad reed voor hulp terecht. Tijdens de Biënnale in Venetië, 1999 gingen zij vanwege de oorlog in het Balkangebied in Macedonië en Kosovo een aantal taalscholen voor vluchtelingen opzetten. Of een project in het MCP (Museum City Project) Tokio, 2000 waarin zijn in de stad Fukuoka op Japanse scholen het projectmatige werken introduceerden. Sinds tien jaar zijn zij bezig kleine, maar heel concrete voorstellen ter verbetering van plaatselijke maatschappelijke tekortkomingen te ontwikkelen.

De gedeelde stad Den Haag
Vanaf 18 maart tot 18 april werkte WochenKlausur in Transvaal. Den Haag staat bekend als 'gedeelde stad'. Verschillende wijken met verschillende bevolkingsgroepen die weinig met elkaar te maken hebben. Ook Transvaal is vanuit dit oogpunt een vrij gesloten wijk, met weinig 'ventilatie' van buiten naar binnen en anders om. WochenKlausur wil met hun project "Te Gast in Transvaal' hier beweging in brengen. In hun ogen moeten de problemen van een zogenaamde achterstandswijk niet alleen binnen de wijk zelf opgelost worden door o.a. afbraak en nieuwbouw en het aantrekken van kapitaalkrachtige bewoners maar is de integratie van dit stadsdeel in de rest van de stad ook een zaak van de gehele stad. Bewoners uit verschillende stadsdelen zouden in gesprek met elkaar moeten kunnen komen. Nieuwsgierigheid is er wel maar er zijn onvoldoende mogelijkheden om deze ontmoetingen vorm te geven.

Discussie- en Dialoogcentrum
WochenKlausur heeft het plan ontwikkeld om verschillende instellingen uit het centrum van de stad uit te nodigen om zich in de wijk Transvaal te komen presenteren. Zij willen daarmee een nieuwe locatie in de wijk opzetten voor discussie, discours en kritiek. Verenigingen, universitaire instituten, media of culturele organisaties worden voor één avond uitgenodigd om gastheer te zijn. De evenementen zullen in de vorm van debatten plaatsvinden. Minimaal drie participanten met tegengestelde visies zullen hieraan deelnemen, waarvan altijd een deelnemer uit Transvaal zal zijn.
Twee mensen gaan op het podium een discussie voeren. Na dertig minuten neemt de derde persoon de plaats in van één van beiden. Dit zal zich vervolgen tot alle gasten met elkaar in dialoog zijn gegaan. Op deze manier zal de discussie altijd één op één zijn.
Als alle stellingen en vragen zijn geuit krijgt het publiek alle ruimte om mee te praten.

Programma
Tijdens hun verblijf in Den Haag heeft WochenKlausur een gevarieerd programma met verschillende instellingen opgezet. Tot eind juni werden met diverse organisaties gesprekken gevoerd zodat het uiteindelijke programma in de zomer afgerond en gedrukt kan worden. De uitvoering zal plaatsvinden vanaf oktober t/m december 2005 met een totaal van 12 debatten. Verder wordt er naar gestreefd ook ruimte in de planning te houden zodat spontane debatten voor actuele onderwerpen opgezet kunnen worden.
Het programma omvat 12 thema's die gebaseerd zijn op algemeen maatschappelijke onderwerpen die raakvlakken hebben met het leven in de wijk Transvaal. Deze thema's zullen op een stedelijk niveau benaderd worden; lokale uitgangspunten worden in een mondiale context gesteld. Bij thema's die bijzonder sterk de wijk zullen aanspreken wordt gestreefd naar een actieve samenwerking met de bestaande Stichting Buurtdebatten uit Transvaal.

Publiek
Met het nieuwe discussiecentrum wil WochenKlausur een brug bouwen tussen het centrum en de wijk. Mensen die geïnteresseerd zijn in andere culturen, politieke en sociale vragen binnen onze maatschappij kunnen hier met elkaar in gesprek gaan. De uitgenodigde instellingen zorgen ervoor dat hun eigen vaste publiek (via het eigen adressenbestand) de stap naar Transvaal gaat maken. Verder zorgt de organisatie dat de mensen uit de wijk bij de gesprekken betrokken worden. Afhankelijk van het thema van de avond wordt met behulp van buurthuizen en bestaande instellingen uit de wijk het publiek ook groepsgewijs uitgenodigd. Het idee dat de 'wijk' in gesprek gaat met de 'stad' en de 'stad' met de 'wijk' staat daarbij centraal.

Debatteren is een kunst
Om de wijkbewoners de kans te geven het optimale uit deze ontmoetingen te halen worden door professionals workshops aangeboden waarin de kunst van het debatteren getraind kan worden.
Op deze manier biedt het project 'Te gast in Transvaal' niet alleen de mogelijkheid voor uitwisseling met andere mensen uit andere delen van de stad maar wordt voor de deelnemers ook de kans gecreëerd om in hun directe leefomgeving (familie, vrienden, school, werk) doelgerichter te kunnen communiceren.

Tijdelijke ruimte
Om het debatcentrum op te starten is de organisatie van plan tijdelijk gebruik te maken van een leeg winkelpand in de Paul Krugerlaan 274-278. Deze straat ondergaat in de komende jaren een grondige transformatie. Veel winkelpanden zijn leeg komen te staan. De tijdelijke ingebruikname als vergaderlocatie brengt nieuw publiek naar de buurt en genereert op deze plek nieuw leven. Deze ruimte zal plek bieden aan ca. 30 mensen. Wekelijks worden hier debatten en workshops gehouden.

Samenwerkingsverbanden
De rol van WochenKlausur is in al hun projecten die van aanjager, initiator en initiatiefnemer. Voor de continuering van het specifieke project wordt altijd ter plekke gekeken naar een geëigende instelling die het project verder gaat dragen. Tevens wordt gezocht naar en langdurige financiering vanuit de gemeente of andere fondsen.
Voor het discussiecentrum in Transvaal werd contact gelegd met Sarah Verroen van het Instituut voor Verborgen Kennis. Door haar ervaring en praktijk met het organiseren van debatten in het centrum van Den Haag is zij een geschikt persoon om het discussiecentrum in Transvaal in de toekomst leiding te geven. Verder werden gesprekken gevoerd met Stichting Buurtdebatten voor een mogelijke coöperatie. De proefperiode van september tot december zal in samenwerking met mobiel projectbureau OpTrek gerealiseerd worden.

Juni 2005

Voor meer informatie over de organisaties kijk ook op:

www.wochenklausur.at
www.verborgenkennis.nl
www.transvaalkwartier.nl

Het voorlopige programma is op de website zien: http://www.wochenklausur.at/projekte/19p_kurz_nl.ht