Uitzetten van illegalen: dweilen met de kraan open

De grootscheepse invallen in diverse Haagse slaappanden hebben de afgelopen anderhalf jaar geleid tot het uitzetten van honderden illegale Bulgaren en Roemenen, ook al was het soms maar voor een paar dagen. De eigenaren van die slaappanden slaagden er echter in om volledig buiten schot te blijven.

door Leo Roggeveen

'Den Haag pakt illegalen probleem als beste aan' kopte deze krant op 6 september van het vorige jaar. Tientallen illegale Bulgaren, die onder erbarmelijke omstandigheden woonden en werkten in Den.Haag, waren de avond ervoor uit hun huizen en kamers gehaald en op het vliegtuig gezet richting Sofia, juichte toenmalig directeur Schoof van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Geld speelde daarbij geen rol aldus de IND-directeur in het volle besef dat een charter naai Bulgarije alleen al 100.000 euro kostte. Dat geld had de regering er graag voor over. De illegaliteit diende te vuur en te zwaard te worden bestreden, omdat de illegalen de Nederlandse samenleving volledig dreigden te ontwrichten.
Waar de IND als doelstelling had en heeft om zoveel mogelijk ongewenste vreemdelingen het land uit te zetten, stelt het Haagse gemeentebestuur zich op het standpunt dat de strijd tegen de illegaliteit voor alles een strijd tegen koppelbazen en huisjesmelkers is. Zij trekken aan de touwtjes en scheppen de voorwaarden waarin de illegalen kunnen gedijen.

Het Haagse Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week echter bevestigd dat er het laatste anderhalf jaar geen processen zijn gevoerd "tegen huisjesmelkers, laat staan dat ze zijn veroordeeld. Dat roept de vraag op of de Haagse gemeenteraad zich niet met een kluitje in het riet heeft laten sturen. In het Westland -dé plek waar veel illegalen door Haagse koppelbazen aan het werk worden gesteld - zijn in het verleden wel succesjes geboekt in de strijd tegen de illegale arbeid, maar het gevoel dat het hier niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat betrof, wordt breed gedeeld. Vóór een streng vervolgingsbeleid pleit dat illegalen niet zijn te controleren, voor overlast in de buurten zorgen, zich vaak in criminele milieus begeven en bovendien het gezag aantasten. Wetten waar 'gewone' Nederlanders zich aan moeten houden, gelden niet voor deze groep. Verder leggen illegalen beslag op de schaarse woonruimte en 'pikken' ze banen in die anders door werkloze Nederlanders zouden kunnen worden vervuld. De toestroom van illegalen zorgt ten slotte voor een volle vijver van spotgoedkope arbeidskrachten waar de koppelbazen fervent in kunnen vissen, en een toename van het aantal mensonterende slaappanden.

Familiebezoekje
Daar staat tegenover dat de kosten die met de 'mensenjacht' gepaard gaan een veelvoud bedragen van de kosten van het charteren van een vliegtuig. Nog bedenkelijker is dat veel uitgezette illegalen korte tijd later al weer in de stad opduiken. Veel illegalen zien de uitzetting als een leuk, door de Nederlandse staat betaald, familiebezoekje.
Voordat de mensenjacht begint dienen door opsporingsambtenaren zoveel mogelijk 'kliknotities' te worden verzameld. Vervolgens worden de verdachte panden een maand lang geobserveerd. Als vaststaat dat er inderdaad illegalen in de woningen zijn, wordt tot een inval besloten. Vorige week donderdag vielen de Vreemdelingendiensten de IND binnen bij 23 Haagse slaappanden, waarbij zo'n 85 verdachten werden opgepakt. De volgende dag zaten de illegalen in het vliegtuig naar huis. Bronnen melden dat de eersten van deze uitgezette illegalen overigens al weer in de stad zijn gesignaleerd. De vraag of er ook eigenaren van slaappanden waren aangehouden tijdens de invallen, of dat er minimaal proces verbaal tegen een aantal van hen was opgemaakt, kon de woordvoerder van burgemeester Deetman niet beantwoorden. Als er iets is dat opvalt in de recente ontwikkelingen, is het wel dat de jacht op illegalen heel veel weg heeft van dweilen met de kraan open. De huisjesmelkers en koppelbazen ontlopen systematisch de dans en het aantal illegalen neemt nog steeds toe. Dat kan ook burgermeester Deetman niet ontgaan zijn.

Haagse Courant 6.12.2003